Stadgar

§ 1 Stiftelsens Namn Stiftelsens namn och firma är Insamlingsstiftelse JLOF (Jeremiah Lucas Opira Foundation) Sweden nedan kallad Stiftelsen. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm. Stiftelsen skall verka i Jeremiah Lucas Opiras anda och vara en självständig, allmännyttig, humanitär stiftelse som är politiskt och religiöst obunden.

§ 2 Firmatecknare

Stiftelsens namn tecknas av styrelsens ordförande tillsammans den eller de som styrelsen därtill utser. Styrelsen kan ge någon av stiftelsens funktionär rätt att tillsammans med stiftelsens ordförande teckna stiftelsens namn.

§ 3 Stiftelsens Ändamål

Insamlingsstiftelsen JLOF är en självständig, allmännyttig, humanitär stiftelse som är politiskt och religiöst obunden.

Stiftelsens ändamål skall vara att såsom insamlingsstiftelse genom konkreta och hållbara projekt och program, bedriva  utvecklings- och hjälparbete som förbättrar villkoren för fattiga och utsatta i de samhällen där Stiftelsen verkar genom att bland annat främja:

 • Utbildning
 • Bevarande av kultur, kulturarv och historia
 • Mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald
 • Fred och försoning

Stiftelsen har förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Huvudmålet är att hjälpa, träna och utbilda människor på ett sätt som leder dem till oberoende, självförsörjning och respekt för mångfald. Program och projekt i stiftelsen skall utföras genom land filial för Stiftelsen i nära partnerskap och samarbete med lokala samhällen, myndigheter, organisationer och individer som vill stödja Stiftelsens arbete.

§ 4 Styrelsen

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som har det övergripande ansvaret för att säkerställa god praxis på alla nivåer. Styrelsen förvaltar Stiftelsens tillgångar, är ansvarig för sin redovisning, leder och planerar Stiftelsens arbete. Styrelsen skall vid förvaltning av Stiftelsens tillgångar tillse att dess egendom är förvarad på fullt betryggande sätt och att tillgångarna ger bästa möjliga avkastning. Stiftelsens styrelse väljs av stiftarna och skall bestå av minst tre (3), högst sju (7) ordinarie ledamöter, samt högst två (2) suppleanter. Alla ordinarie ledamöter är berättigade till en röst vardera. Styrelseuppdragen skall gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Utökning respektive minskning av antalet ledamöter/suppleanter enligt stadgarna med åtföljande personval beslutas i förekommande fall av styrelsen. Vid ledamots/suppleants avgång utses efterträdare av styrelsen. Samtliga ledamöter skall delta vid respektive beslutstillfälle och beslutet skall vara enhälligt. Styrelsen väljer inom sig ordförande och sekreterare. Styrelsen väljer inom eller utom sig de övriga funktionärer de finner nödvändiga. Ordföranden utses på tre år. Annan funktionär utses på ett år. Styrelsen har rätt att till sig adjungera lämpliga personer. Dessa personer har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Stiftelsen ska engagera sig med socialt ansvar. Styrelsen skall upprätta och integrera socialt ansvars policy (CSR) i dess arbetsmodell. Syftet är att säkerställa en inbyggd självreglerande mekanism för att övervaka och säkerställa att lagar och internationella etiska normer följs. Policyn skall uppmuntra stiftelsen att alltid agera på ett sätt som kommer att ha positiva effekter på miljön, anställda, samhällen, intressenter och alla andra medlemmar i den offentliga sfären, på kort och lång sikt. Styrelsen skall kommunicera och främja synligheten för Stiftelsens arbete. Den skall se till att allmänheten alltid har tillgång till information om verksamheten i stiftelsen. Skälig ersättning skall utgå för med styrelseuppdraget förenade kostnader eller för särskilda uppdrag.

§ 5 Styrelsemöten

Ordinarie styrelsemöten skall hållas minst fyra gånger per år, på dagar som styrelsen bestämmer. Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs och kallar till dessa skriftligen minst 14 dagar i förväg. Nödvändig dokumentation skall åtfölja kallelsen när det är fråga om större beslut. Styrelsen är beslutför med minst tre ledamöter närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Vid stiftelsens sammanträde skall föras protokoll som skall justeras av ordföranden jämte den eller de personer som vid varje tillfälle utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 6 Årsmöte

Styrelsens årsmöte hålls årligen före utgången av juni månad. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om mötet sammankallats i stadgeenlig ordning
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande år
 11. Val av ordförande i styrelsen (3 år)
 12. Val av Sekreteraren i styrelsen
 13. Val av ordinarie ledamöter
 14. Val av suppleanter
 15. Val av funktionärer
 16. Val av revisor
 17. Val av revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning, varav en är sammankallande
 19. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
 20. Behandling av ärenden som suppleant eller revisor förelägger mötet
 21. Avslutning

§ 7 Stiftelsens Kapital

Stiftelsen består av tillgångar som tillförts stiftelsen av stiftarna. Ytterligare kapital skall tillföras Stiftelsen genom insamlingsverksamhet.  De medel som inflyter efter det upprop som stiftelsen avser att publicera i media och på sin hemsida skall bilda en självständig förmögenhet som främjar stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål. I det fall administrativa omkostnader uppkommer skall aldrig mer än en femtedel av räkenskapsårets intäkter nyttjas för att täcka dessa. Stiftelsens styrelse beslutar om anslag av de samlade resurserna jämte avkastningen.

§ 8 Stiftelsens Räkenskaper och Revision

För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår skall vara kalenderår (1 januari till 31 december). Stiftelsens räkenskaper samt årsredovisning skall årligen granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorn skall årligen avge en revisionsberättelse rörande sin granskning. Senast den 1 mars skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till Stiftelsens revisor, vilken inom en månad skall avge revisionsberättelse med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna, god stiftelsesed och gällande lagstiftning. Förvaltnings- och revisionsberättelser skall överlämnas till Länsstyrelsen.

§ 9 Tillsyn

Stiftelsen skall stå under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm enligt reglerna i stiftelselagen.

§ 10 Ändringar av Stadgar

Ändring av dessa stadgar får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse, dock under förutsättning av att ändringen inte strider mot stiftelsens syfte och ändamål enligt stiftelseurkunden

§ 11 Upplösning av Stiftelsen

Det är styrelsens plikt att alltid verkar för kontinuiteten i Stiftelsens arbete. Stiftelsen kan endast upplösas på två av varandra följande möten där det ena ska vara ordinarie årsmöte. Om styrelsen inte lyckas i denna strävan och efter alla ansträngningar har uttömts, skall styrelsen ansöka om upplösning enligt då gällande bestämmelser. I samband med detta skall förordnas angående stiftelsens tillgångar som i första hand bör fortsätta att tjäna i urkunden angivet ändamål. Ansökan om upplösning skall föregås av ett beslut härom, fattat av en enhällig och fulltalig styrelse. Stockholm, 3 oktober, 2011