JLOF’s Community Health and Wellbeing program exists to provide people with the knowledge and the training they need to make better decisions regarding their health and to work proactively to prevent the spread of diseases such as HIV and AIDS.

Challenges in the community health and wellbeing area are diseases, lack of water and hygiene and minimal resources which are common problems in much of rural Africa. Lack of awareness of these issues and the simple steps that could be taken to minimise exposure to risk poses a bigger challenge. In addition, young people’s access to sexual and reproductive health information and services are limited.

There is great need to pave the way and advocate for adapted and youth friendly sexual reproductive health information and services to help end gender-based violence and child marriage. Our work aims to support the sustainable development of the whole community. It is also important to facilitate and enable providing a platform to the girls who are most hard to reach or vulnerable. In practice this means working with partners on the ground to find the marginalised girls and designing programs that are accessible to all.

Our programs and projects start by mapping the situation through conducting research in target areas to identify the nature and scope of need and create a realistic programme of change. Programs aimed at advancing girls’ empowerment must work with the whole community including community leaders, men and boys to provide an enabling environment. That means building the capacity and understanding of community leaders, men and boys about the importance of girls rights and what they can do about it too. For example, they could all form part of committees aimed at preventing child marriages and keeping girls in school.

 Activities include

• Pursuit and promotion of community development working with local communities helping them implement their own local initiatives and advocate for more just social and environmental policies

• Building community awareness and provide training and technical support including establishing community structures to ensure inclusive and effective decision making.

• Providing a range of disease prevention and health promotion training such as good hygiene practises and environmental issues.

• Promotion of peace and reconciliation through peace building programs aimed at fostering a culture of peace while providing income-generating activities and strengthening traditional community support structures.

• Promotion of human rights, equality and diversity.

• Establishment of regular stakeholders’ meetings to bring together local government, non-governmental organisations and civil society actors for peace advocacy.

 

JLOF Community Health and Wellbeing program existerar för att förse människor med de kunskaper och den utbildning de behöver för att fatta bättre beslut om sin hälsa och att arbeta proaktivt för att förhindra spridningen av sjukdomar som hiv och aids. Utmaningar i området Community Health and Wellbeing är främst sjukdomar , brist på vatten och hygien och de minimala resurser som är vanliga problem i stora delar av den afrikanska landsbygden. Brist på medvetenhet om dessa frågor och de enkla åtgärder som kan vidtas för att minimera exponeringen för risker utgör en större utmaning . Dessutom är ungdomars tillgång till sexuell och reproduktiv information och sjukvård begränsad . Det finns ett stort behov av att bana väg och förespråka för anpassad och ungdomsanpassade sexuell information och tjänster som hjälper att få slut på könsrelaterat våld och barnäktenskap. Vårt arbete syftar till att stödja en hållbar utveckling i hela samhället. Det är också viktigt att underlätta och göra det möjligt att tillhandahålla en plattform för de flickor som är mest svåråtkomliga eller utsatta. I praktiken innebär det att arbeta med partners på plats för att hitta de marginaliserade flickorna och utforma program som är tillgängliga för alla . Våra program och projekt börjar med att kartlägga situationen genom att bedriva forskning inom målområden för att identifiera arten och omfattningen av behoven och skapa realistiska förändringsprogram. Program som syftar till att främja flickors egenmakt måste arbeta med hela samhället inklusive samhällsledare , män och pojkar för att ge en positiv miljö . Det innebär att bygga upp kapacitet och förståelse för lokala ledare , män och pojkar om vikten av flickors rättigheter och vad de kan göra åt det också. Till exempel kunde de alla ingå i de kommittéer som syftar till att förhindra barnäktenskap och att hålla flickor i skolan. Verksamhet kan omfatta :• Främjande av samhällsutveckling där vi arbetar med lokala samhällen och hjälpa dem att genomföra sina egna lokala initiativ och förespråkare för en mer rättvis social-och miljöpolitik • Att bistå med strategisk planering och tillgång till teknisk expertis • Stödja pågående lokal demokrati , hållbar samhällsutveckling och effektiv politik opinionsbildning • Bygga gemenskap medvetenhet och tillhandahålla utbildning och tekniskt stöd , inklusive upprättande av samhällsstrukturerna för att säkerställa inkluderande och effektivt beslutsfattande . • Främjande av mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald . • Stötta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande utbildning såsom god hygien och miljöfrågor . • Främjande av fred och försoning genom fredsbyggande program som syftar till att främja en fredskultur samtidigt som inkomstgenererande verksamhet och stärka traditionella gemensamma stödstrukturer . • Etablering av regelbundna konferenser för intressenters för att föra samman lokala myndigheter , icke – statliga organisationer och det civila samhällets aktörer för fred och opinionsbildning . • Dokumentation av muntlig historia.