Statutes and Annual reports

Årsredovisningar (Annual Reports)

Årsredovisningar och Stadgar

§ 1 Stiftelsens Namn

Stiftelsens namn och firma är Insamlingsstiftelse JLOF (Jeremiah Lucas Opira Foundation) Sweden nedan kallad Stiftelsen.

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm. Stiftelsen skall verka i Jeremiah Lucas Opiras anda och vara en självständig, allmännyttig, humanitär stiftelse som är politiskt och religiöst obunden.

§ 2 Firmatecknare

Stiftelsens namn tecknas av styrelsens ordförande tillsammans den eller de som styrelsen därtill utser. Styrelsen kan ge någon av stiftelsens funktionär rätt att tillsammans med stiftelsens ordförande teckna stiftelsens namn.

§ 3 Stiftelsens Ändamål

Stiftelsen ändamål skall vara att såsom insamlingsstiftelse genom konkreta och hållbara projekt och program, driva internationellt utvecklings- och hjälparbete som förbättra möjligheterna för fattiga och utsatta i de samhällen där Stiftelsen verkar genom att bland annat främja:

• Utbildning

• Bevarande av kultur, kulturarv och historia

• Mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald

• Fred och försoning

Stiftelsen har förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Huvudmålet är att hjälpa, träna och utbilda människor på ett sätt som leder dem till oberoende, självförsörjning och respekt för mångfald.

Program och projekt i stiftelsen skall utföras genom land filial för Stiftelsen i nära partnerskap och samarbete med lokala samhällen, myndigheter, organisationer och individer som vill stödja Stiftelsens arbete.

§ 4 Styrelsen

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som har det övergripande ansvaret för att säkerställa god praxis på alla nivåer. Styrelsen förvaltar Stiftelsens tillgångar, är ansvarig för sin redovisning, leder och planerar Stiftelsens arbete. Styrelsen skall vid förvaltning av Stiftelsens tillgångar tillse att dess egendom är förvarad på fullt betryggande sätt och att tillgångarna ger bästa möjliga avkastning.

Stiftelsens styrelse väljs av stiftarna och skall bestå av minst tre (3), högst sju (7) ordinarie ledamöter, samt högst två (2) suppleanter. Alla ordinarie ledamöter är berättigade till en röst vardera. Styrelseuppdragen skall gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Utökning respektive minskning av antalet ledamöter/suppleanter enligt stadgarna med åtföljande
personval beslutas i förekommande fall av styrelsen. Vid ledamots/suppleants avgång utses efterträdare av styrelsen. Samtliga ledamöter skall delta vid respektive beslutstillfälle och beslutet skall vara enhälligt.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och sekreterare. Styrelsen väljer inom eller utom sig de övriga funktionärer de finner nödvändiga. Ordföranden utses på tre år. Annan funktionär utses på ett år.

Styrelsen har rätt att till sig adjungera lämpliga personer. Dessa personer har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

Stiftelsen ska engagera sig med socialt ansvar. Styrelsen skall upprätta och integrera socialt ansvars policy (CSR) i dess arbetsmodell. Syftet är att säkerställa en inbyggd självreglerande mekanism för att övervaka och säkerställa att lagar och internationella etiska normer följs. Policyn skall uppmuntra stiftelsen att alltid agera på ett sätt som kommer att ha positiva effekter på miljön, anställda, samhällen, intressenter och alla andra medlemmar i den offentliga sfären, på kort och lång sikt.

Styrelsen skall kommunicera och främja synligheten för Stiftelsens arbete. Den skall se till att allmänheten alltid har tillgång till information om verksamheten i stiftelsen.Skälig ersättning skall utgå för med styrelseuppdraget förenade kostnader eller för särskilda uppdrag.

§ 5 Styrelsemöten

Ordinarie styrelsemöten skall hållas minst fyra gånger per år, på dagar som styrelsen bestämmer. Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs och kallar till dessa skriftligen minst 14 dagar i förväg. Nödvändig dokumentation skall åtfölja kallelsen när det är fråga om större beslut.

Styrelsen är beslutför med minst tre ledamöter närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

Vid stiftelsens sammanträde skall föras protokoll som skall justeras av ordföranden jämte den eller de personer som vid varje tillfälle utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 6 Årsmöte

Styrelsens årsmöte hålls årligen före utgången av juni månad. Vid årsmötet ska följande ärenden
behandlas:

1. Årsmötets öppnande

2. Fråga om mötet sammankallats i stadgeenlig ordning

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande år

11. Val av ordförande i styrelsen (3 år)

12. Val av Sekreteraren i styrelsen

13. Val av ordinarie ledamöter

14. Val av suppleanter

15. Val av funktionärer

16. Val av revisor

17. Val av revisorssuppleanter

18. Val av valberedning, varav en är sammankallande

19. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet

20. Behandling av ärenden som suppleant eller revisor förelägger mötet

21. Avslutning

§ 7 Stiftelsens Kapital

Stiftelsen består av tillgångar som tillförts stiftelsen av stiftarna. Ytterligare kapital skall tillföras Stiftelsen genom insamlingsverksamhet. De medel som inflyter efter det upprop som stiftelsen avser att publicera i media och på sin
hemsida skall bilda en självständig förmögenhet som främjar stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål.

I det fall administrativa omkostnader uppkommer skall aldrig mer än en femtedel av räkenskapsårets intäkter nyttjas för att täcka dessa. Stiftelsens styrelse beslutar om anslag av de samlade resurserna jämte avkastningen.

§ 8 Stiftelsens Räkenskaper och Revision

För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår skall vara kalenderår (1 januari till 31 december).

Stiftelsens räkenskaper samt årsredovisning skall årligen granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorn skall årligen avge en revisionsberättelse rörande sin granskning. Senast den 1 mars skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till Stiftelsens revisor, vilken inom en månad skall avge revisionsberättelse med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna, god stiftelsesed och gällande lagstiftning.

Förvaltnings- och revisionsberättelser skall överlämnas till Länsstyrelsen.

§ 9 Tillsyn

Stiftelsen skall stå under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm enligt reglerna i stiftelselagen.

§ 10 Ändringar av Stadgar

Ändring av dessa stadgar får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse, dock under förutsättning av att ändringen inte strider mot stiftelsens syfte och ändamål enligt stiftelseurkunden

§ 11 Upplösning av Stiftelsen

Det är styrelsens plikt att alltid verkar för kontinuiteten i Stiftelsens arbete. Stiftelsen kan endast upplösas på två av varandra följande möten där det ena ska vara ordinarie årsmöte. Om styrelsen inte lyckas i denna strävan och efter alla ansträngningar har uttömts, skall styrelsen ansöka om upplösning enligt då gällande bestämmelser. I samband med detta skall förordnas angående stiftelsens tillgångar som i första hand bör fortsätta att tjäna i urkunden angivet ändamål. Ansökan om upplösning skall föregås av ett beslut härom, fattat av en enhällig och fulltalig styrelse.

Stockholm, 3 oktober, 2011

Statutes

§ 1 The foundation’s name

The foundation’s name and company is the collection foundation JLOF (Jeremiah Lucas Opira Foundation) Sweden hereinafter referred to as the foundation. The foundation is based in Stockholm. The foundation will work in the spirit of Jeremiah Lucas Opira and be an independent, public, humanitarian foundation that is politically and religiously independent.

§ 2 Company signatories
The foundation’s name is signed by the chairman of the board together with the person or persons appointed by the board. The Board of Directors may grant any of the Foundation’s officers the right to sign the Foundation’s name together with the Foundation’s Chairman.

§ 3 Purpose of the Foundation

The JLOF fundraising foundation is an independent, public-benefit, humanitarian foundation that is politically and religiously independent.

The purpose of the foundation shall be to, as fundraising foundation through concrete and sustainable projects and programs, carry out development and auxiliary work that improves the conditions for the poor and vulnerable in the communities where the Foundation operates by, among other things, promoting:

 • Education and Training
 • Conservation of culture, heritage and history
 • Human rights, equality and diversity
 • Peace and reconciliation

The foundation has confidence and respect for people’s knowledge and own abilities and for their willingness to take responsibility. The main goal is to help, train and educate people in a way that leads them to independence, self-sufficiency and respect for diversity. Programs and projects in the foundation shall be carried out through a country branch for the Foundation in close partnership and cooperation with local communities, authorities, organizations and individuals who wish to support the Foundation’s work.

§ 4 The Board of Directors
The foundation is managed by a board that has overall responsibility for ensuring good practice at all levels. The Board manages the Foundation’s assets, is responsible for its accounting, leads and plans the Foundation’s work. In managing the assets of the Foundation, the Board of Directors shall ensure that its property is kept in a fully secure manner and that the assets provide the best possible return. The foundation’s board is elected by the founders and shall consist of at least three (3), no more than seven (7) ordinary members, and no more than two (2) deputies. All ordinary members are entitled to one vote each. The board assignments shall apply for the time being without a fixed term of office. Extension or reduction of the number of members / deputies according to the statutes with accompanying person choice is decided by the board, if applicable. At the resignation of a member / deputy, successors are appointed by the board. All members shall attend each decision session and the decision shall be unanimous. The Board elects its own chair and secretary. The Board of Directors elects within or except the other officials they find necessary. The chairman is appointed for three years. Another official is appointed in one year. The Board has the right to co-opt appropriate persons. These people have the right to speak and propose, but not the right to vote. The foundation must engage with social responsibility. The Board of Directors shall establish and integrate social responsibility policy (CSR) in its working model. The purpose is to ensure a built-in self-regulating mechanism for monitoring and ensuring that laws and international ethical standards are followed. The policy should encourage the Foundation to always act in a way that will have positive effects on the environment, employees, communities, stakeholders and all other members of the public sphere, in the short and long term. The Board shall communicate and promote the visibility of the Foundation’s work. It shall ensure that the public always has access to information about the activities of the foundation. Reasonable remuneration shall be paid for expenses associated with the board assignment or for specific assignments.

§ 5 Board meetings
Ordinary board meetings shall be held at least four times a year, on days determined by the Board. The chairman shall ensure that meetings are held when necessary and call for them in writing at least 14 days in advance. The necessary documentation must accompany the notice when it comes to major decisions. The Board of Directors is a quorum with at least three members present. Decisions are made by simple majority. The chairman has the casting vote for the same number of votes. At the foundation’s meeting, minutes shall be kept which shall be adjusted by the chairman and the person or persons appointed at each occasion. The minutes shall be kept in sequence and stored in a safe manner.

§ 6 Annual meeting

The Board’s annual meeting is held annually before the end of June. At the annual meeting, the following issues should be addressed:

 1. Opening of the annual meeting
 2. Question about the meeting convened in the statutory order
 3. Election of chairman of the meeting
 4. Election of secretary for the meeting
 5. Selection of two protocol adjusters and counters
 6. Approval of the agenda
 7. Board of Directors’ report and annual report
 8. The accountants’ story
 9. Question on discharge from the board
 10. Decision on budget and business plan for coming years
 11. Election of Chairman of the Board (3 years)
 12. Election of Secretary to the Board
 13. Election of ordinary members
 14. Election of alternates
 15. Choice of officials
 16. Choice of Auditor
 17. Election of deputy auditors
 18. Election of a nomination committee, one of which is convening
 19. Processing of cases submitted by the Board to the meeting
 20. Processing of cases as deputy or auditor submits the meeting
 21. Termination

§ 7 The Foundation’s Capital
The foundation consists of assets added to the foundation of the founders. Additional capital shall be provided to the Foundation through fundraising activities. The funds that come after the call the foundation intends to publish in the media and on its website shall form an independent wealth that promotes the foundation’s definite and lasting purpose. In cases where administrative overheads arise, no more than one fifth of the fiscal year’s revenue shall be used to cover these. The foundation’s board decides on appropriations of the total resources along with the return.

§ 8 The Foundation’s Accounts and Audit
For the foundation, the required accounts must be kept. The financial year shall be the calendar year (1 January to 31 December). The foundation’s accounts and annual report must be reviewed annually by an approved or authorized auditor. The auditor must annually submit an audit report on his audit. Not later than 1 March, the Board of Directors’ report and previous year’s accounts shall be submitted to the Foundation’s auditor, who shall within one month submit an audit report stating whether the Board of Directors has managed the foundation in accordance with the statutes, good foundation and applicable legislation. Administration and audit reports must be submitted to the County Administrative Board.

§ 9 Supervision
The foundation shall be under the supervision of the County Administrative Board in Stockholm according to the rules of the foundation law.

§ 10 Amendments to Statutes
Amendments to these statutes may only be decided by a full and unanimous board, however, provided that the amendment does not conflict with the foundation’s purpose and purpose according to the memorandum of association

§ 11 Dissolution of the Foundation
It is the duty of the Board to always work for the continuity of the Foundation’s work. The foundation can only be dissolved at two consecutive meetings, one of which must be the annual general meeting. If the Board does not succeed in this endeavor and after all efforts have been exhausted, the Board shall apply for dissolution in accordance with the regulations in force then. In connection with this, an order must be made regarding the foundation’s assets, which should primarily continue to serve the purpose stated in the record. Application for dissolution shall be preceded by a decision on this, taken by a unanimous and full board. Stockholm, October 3, 2011

JLOF works to improve opportunities for disadvantaged, vulnerable communities.

Sweden

Stockholm, Sweden

Uganda

Box 398, Kitgum, Uganda