Janani Luwum Memorial Day

Idag är det Janani Luwum Memorial Day – dagen då vi minns ärkebiskopen Janani Luwum och hans bidrag till Uganda. I Uganda brukar folk gå på pilgrimsvandring för att hedra hans minne, men på grund av pandemin kommer vi i år att hylla honom i våra tankar och böner. Men det är inte bara i Uganda som hans minne hyllas – i London finns han att skåda som staty bredvid Martin Luther King. De skolor som vi på JLOF samarbetar med är döpta efter honom för att hedra hans minne, och ärkebiskopen har därför en extra speciell plats hos oss.

Luwum föddes i Mucwini 1922 och utbildade sig till början till skollärare. 1948 tog han till sig Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare och valde därför att ge upp sin undervisning och istället fokusera på kyrkan. Som aktiv inom den östafrikanska väckelserörelsen började han först som lekmannaläsare innan han senare blev diakon. 1956 blev han präst och vigdes sedan 1969 till biskop i Norra Uganda. Luwum lade stor vikt vid att vädja till ugandierna att leva tillsammans fredligt och i harmoni och han var en av visionärerna bakom Kyrkans Husprojekt. År 1974 blev Luwum ärkebiskop av Uganda, Rwanda, Brundi och Boga-Zaire (östra DR Kongo).

Idi Amins terror hade pågått i hela tre år innan Luwum blev ärkebiskop. Amin förde en förtryckningspolitik mot de som misstänktes för att inte stödja honom, vilket resulterade i att kristna dödades för olika brott. Religiösa ledare, såsom Luwum, vände sig gemensamt mot Amin för att dela sin oro. De avvisades, och spänningen mellan kyrkan och staten förvärrades under 1976. 1977 bestämde sig Amin för att få bort alla oliktänkande. Den 5 februari genomfördes en razzia hos Luwum, skenbart för att söka efter vapen. Luwum anklagades för förräderi och arresterades. Den 16 februari ställdes han inför rätta för vapensmuggling. Trots sitt nekande dömdes han och placerades i ett fordon som skulle ta honom till en annan plats. Efter det sågs han inte levande.

Regeringen menade att en av fångarna försökte ta kontroll över fordonet, vilket resulterade i en krasch som dödade dem alla. Luwums kropp fördes i hemlighet till hans hemort Mucwini. Byborna var dock inte nöjda med att han skulle få vila i en förseglad kista. När de öppnade upp kistan fann de kulhål i hans kropp. Den allmänna tron är därför att Luwum avrättades på Amans order.

Idag, den 16 februari, är en röd helgdag i Uganda som ägnas åt att hedra minnet av Janani Luwum. Tillsammans kan vi se till att hans liv och viktiga kamp inte glöms bort.

Läs mer om Janani Luwum här:
Archbishop Janani Luwum (1922-1977), Martyr for Christ
Archbishop Luwum death & why such history keeps visiting us
Uganda’s martyr: Why we should remember Janani Luwum


Today is Janani Luwum ​​Memorial Day – the day we remember Archbishop Janani Luwum and his contribution to Uganda. In Uganda, people usually go on pilgrimage to honor his memory, but because of the pandemic, this year we will pay tribute to him in our thoughts and prayers. But it is not only in Uganda that his memory is celebrated – in London he can be seen as a statue next to Martin Luther King. The schools we at JLOF work with are named after him to honor his memory, and the archbishop therefore has an extra special place with us.

Luwum ​​was born in Mucwini in 1922 and initially worked as a schoolteacher. In 1948 he accepted Jesus as his Lord and Savior and therefore chose to give up his teaching and focus on the church. As an active member of the East African revival movement, he first began as a lay reader before later becoming a deacon. In 1956 he became a priest and was 1969 consecrated bishop of Northern Uganda since. Luwum ​​emphasized great importance of the Ugandans living together peacefully and in harmony and he was one of the visionaries behind the Church House Project. In 1974, Luwum became Archbishop of Uganda, Rwanda, Brundi and Boga-Zaire (Eastern DR Congo).

Idi Amin’s terror had lasted for three years when Luwum ​​became archbishop. Amin pursued a policy of repression against those suspected of not supporting him, which resulted in Christians being killed for various crimes. Religious leaders, such as Luwum, jointly turned to Amin to share their concerns. They were rejected, and tensions between the church and the state worsened in 1976. In 1977, Amin decided to get rid of all dissents. On February 5, a raid was carried out at Luwum, allegedly to search for hidden stores weapons. Luwum ​​was accused of treason and arrested. On February 16, he was brought to justice for smuggling arms. Despite his refusal, he was convicted and placed in a vehicle that would take him to another location. After that, he was not seen alive.

The government claims one of the prisoners tried to take control of the vehicle, which lead to a crash that killed them all. Luwum’s body was secretly returned to his hometown of Mucwini. However, the villagers were not pleased that he would have to rest in a sealed coffin. When they opened it, they discovered his bullet holes in his body. The general belief is therefore that Luwum ​​was executed on Aman’s orders.

Today, February 16, is a red holiday in Uganda dedicated to the memory of Janani Luwum. Together we can ensure that his life and important struggle are not forgotten.

Read more about Janani Luwum ​​here:
Archbishop Janani Luwum (1922-1977), Martyr for Christ
Archbishop Luwum death & why such history keeps visiting us
Uganda’s martyr: Why we should remember Janani Luwum

JLOF works to improve opportunities for disadvantaged, vulnerable communities.

Explore

Sweden

Stockholm, Sweden

Uganda

Box 398, Kitgum, Uganda